PROVOZNÍ/NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

Vážení hosté,
vítáme vás v kavárně s dětskou hernou Útulno Jirkov. Vstupem do provozovny souhlasíte
s tím, že budete dodržovat náš provozní/návštěvní řád, respektovat všeobecné obchodní podmínky a pokyny personálu. V případě porušování provozního řádu je personál oprávněn zakázat vstup bez nároku na vrácení vstupného.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Provozovna: Kavárna s dětskou hernou Útulno Jirkov
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1772, Jirkov, 431 11
Odpovědná osoba: Pavla Procházková
Otevírací doba: dle aktuálních informací na www.utulnojirkov.cz 
Vstupné: individuálně dle ceníku/skupinové akce dle domluvy
Kontakt: utulno@email.cz, tel. 725000325

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit otevírací dobu i ceny bez předchozího upozornění. Veškeré důležité informace aktualizujeme na webu www.utulnojirkov.cz.

II. ÚČEL PROVOZOVNY

 1. Provozovna slouží částečně jako dětská herna a interiérové hřiště (s oddělenými prostory pro děti od 1-4 let a děti od 4-10let maximálně 60kg), a částečně jako kavárna s nabídkou teplých a studených nápojů a drobného občerstvení. Součástí prostor je moderní sociální zařízení.
 2. Objekt je určen pro užívání veřejností. Provozovna může být v určitých dnech nebo hodinách rezervována pro školní, rodinné, firemní či společenské akce.
 3. Herní atrakce jsou certifikovány jako bezpečné v souladu s právními předpisy ČR a EU pro atrakce a vybavení hřišť. Konstrukce je pravidelně kontrolována, za bezpečnost ručí výrobce a dodavatel svými certifikáty.
 4. V prostorách herny je prováděn každodenní úklid a pravidelná kompletní desinfekce.
 5. Vstup do kavárny s dětskou hernou je zpoplatněn, viz. ceník. Platnost vstupného končí odchodem z kavárny, není možné se během dne vracet. V takovém případě je nutné zaplatit vstupné znovu (pokud není s personálem domluveno jinak).
 6. Využívání herní atrakce je výhradně na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy ani škody vzniklé nedodržováním provozního řádu a příslušných právních předpisů. Neručí ani za odložené věci bez dozoru. 

III. ZÁVAZNÉ POKYNY

Provozní/návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany všech návštěvníků kavárny a dětské herny, kteří jsou povinni se s řádem seznámit a dodržovat ho. Je vyvěšen ve vstupním prostoru provozovny a na www.utulnojirkov.cz.

 1. Vstupem do herny návštěvníci uznávají provozní řád a všeobecné obchodní podmínky kavárny a herny Útulno Jirkov a zavazují se je plně dodržovat, dbát všech instrukcí na informačních tabulích a pokynů personálu.
 2. Návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním nerušili a nepohoršovali ostatní návštěvníky, nezpůsobili jim újmu na zdraví, neznečišťovali a nepoškozovali vybavení, zařízení či budovu.
 3. Všechny děti musí být doprovázeny dospělou osobou starší 18 let, která za ně plně odpovídá po celou dobu jejich pobytu. Za děti v herně bez doprovodu dospělé osoby, provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost.
 4. V rámci ochrany bezpečnosti a zdraví si provozovatel vyhrazuje právo zakázat vstup osobám, které vykazují příznaky nevolnosti, akutního onemocnění, přenosné nemoci či parazitů, mají krvácející rány, nevyhovují běžným standardům hygieny nebo jsou pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek. Vstup je zakázán také lidem v karanténě.
 5. V celém prostoru kavárny je zakázáno kouřit, manipulovat s otevřeným ohněm nebo ostrými předměty či vstupovat s jakýmikoliv zbraněmi. Platí také zákaz vstupu zvířat.
 6. Do prostoru herny je z hygienických důvodů povolen vstup pouze v ponožkách, je zakázán vstup v jakékoliv obuvi. Ponožky lze zakoupit u personálu kavárny. 
 7. V prostorách kavárny je povoleno pohybovat se pouze v obuvi. Je zakázán pohyb v prostorách kavárny v ponožkách s následným vstupem do prostoru herny. V prostorách kavárny je dále zakázáno běhat či pohybovat se tak, aby došlo k uklouznutí a případnému zranění.
 8. Doprovodné osoby mohou vstoupit s dětmi do herní konstrukce, přičemž pro ně platí stejná pravidla jako pro děti. Osoby nad 100kg váhy nemohou v herní konstrukci využívat klouzačku, opičí dráhu a kolotoče.
 9. Pro bezpečný pohyb dětí v herní konstrukci doporučujeme oděv s dlouhými rukávy
  a nohavicemi.
 10. Při vstupu do herny je zakázáno mít šály, šátky, brýle a ostré předměty jako sponky, šperky. Oděv musí být bez knoflíků, šňůrek, tkaniček, cvočků, přezek a jiných kovových ozdob atd., které by mohly způsobit poranění nebo poškození herních prvků. Děti i rodiče, s dlouhými vlasy, musí mít vlasy svázané, aby nedocházelo k jejich vypadávání a tím ke znečišťování prostor herních konstrukcí.
 11. Kvůli zajištění bezpečnosti dětí je v herně také zakázáno používání vlastních hraček a jakýchkoli tvrdých, ostrých či skleněných předmětů.
 12. Návštěvníci dětské herny jsou povinni udržovat prostor čistý a nepoškozovat jeho části. Odnášet vybavení herny mimo provozovnu je zakázáno.
 13. Pro celý prostor herních konstrukcí platí zákaz konzumace jakéhokoliv jídla nebo sladkostí, platí také zákaz vstupu se žvýkačkou či nápojem v otevřené nádobě. Pro konzumaci nápojů a potravin je vyhrazen pouze prostor kavárny.
 14. V provozovně je zakázáno konzumovat vlastní jídlo a pití.
 15. Není povoleno šplhat po sítích herní konstrukce a lézt po skluzavkách v protisměru (nahoru), klouzat se hlavou dolů či vestoje nebo přelézat zábrany a zábradlí. Není dovoleno úmyslné skákání či promačkávání sítí konstrukce.
 16. Za případné úrazy dětí provozovatel nezodpovídá. Za případné úrazy, způsobené jejich nebezpečným chováním či nedodržováním provozního řádu plně zodpovídá doprovázející osoba. Dojde-li k nehodě či úrazu, je doprovázející osoba povinna ihned uvědomit personál provozovny, který zajistí první pomoc a o této události vyhotoví záznam.
 17. Za škody na majetku a ztráty způsobené provozovateli nebo jiným osobám, vzniklé nedbalostí či úmyslně ze strany návštěvníka, je zodpovědný návštěvník a je povinen tyto škody a ztráty v plné výši nahradit. 
 18. Návštěvníky z řad dospělých i dětí, kteří nedodržují provozní/návštěvní řád, chovají se agresivně, případně svým chováním ohrožují další návštěvníky herny, může personál napomenout a po neuposlechnutí vykázat z provozovny, a to bez náhrady vstupného. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kohokoliv, bez dalšího důvodu, vyloučit z prostoru provozovny, bez nároku na vrácení vstupného.
 19. Při překročení kapacity herny je personál oprávněn z důvodu bezpečnosti nevpustit do prostoru herní atrakce další návštěvníky.
 20. Pořizování fotografií v prostorách herny je povoleno pouze se souhlasem personálu.
 21. Provozovna je monitorována kamerovým systémem se záznamem. Vstupem do provozovny návštěvník souhlasí s kamerovým záznamem.
 22. Personál je oprávněn nařídit návštěvníkům provozovny přezutí u vstupu do provozovny (zejména při nepříznivých podmínkách počasí). Přezutí (čistou obuv či pantofle) může mít návštěvník vlastní nebo je možné si obuv zapůjčit na schodišti.

Platnost provozního/návštěvního řádu od 1. 2. 2022.